Regulamin udziału w Wydarzeniu Babski Festiwal 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Regulamin określa zasady udziału w festiwalu.

2.Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 1. a) Organizator –  Babskie Wyjazdy s.c.
 2. b) Uczestnik – osobę spełniającą warunki uczestnictwa zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu.
 3. c) Wydarzenie – Babski Festiwal, w skrócie: festiwal w dniach 1-2.03.2025.
 4. d) Obiekt: hotel Novotel, Warszawa Okęcie
 5. 3. Administratorem danych osobowych jest Babskie Wyjazdy spółka cywilna, ul.Łąkowa 17e, 05-092 Łomianki, zarejestrowana pod numerem NIP: 1182248662, prowadząca serwis pod adresem: www.babskiewyjazdy.pl
 6. Pełne informacje o polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej www.babskiewyjazdy.pl

§ 2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W festiwalu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w wydarzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Warunkiem udziału jest:
 1. a) opłacenie biletu i rejestracja w dniu wydarzenia;
 2. b) wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, o którym mowa powyżej; 
 3. c) akceptacja Załącznika nr 1 niniejszego regulaminu.
 1. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w festiwalu, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania przebiegu wydarzenia, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Zdjęcia będą publikowane tylko przez kanały należące lub powiązane z Organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie wydarzenia czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w festiwalu, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 1. Zakup Biletów:
  a)  Zakup biletów odbywa się przez formularz na stronie www.babskiewyjazdy.pl oraz na miejscu wydarzenia w godzinach otwarcia biura eventu, o ile sprzedaż biletów nie zostanie zakończona przed datą rozpoczęcia wydarzenia.
  b) Płatność przy sprzedaży online odbywa się bezgotówkowo, na miejscu wydarzenia sprzedaż biletów odbywa się gotówkowo.
  c) Godziny otwarcia biura festiwalowego będą podane na stronie internetowej www.babskiewyjazdy.pl
  d) Wszelkie informacje dotyczące zasad zwrotów, wymian oraz inne informacje dotyczące biletów na festiwal znajdują się w  § 3 niniejszego regulaminu.

§ 3 WARUNKI ZAKUPU I REZYGNACJI

 1. Dokonanie wpłaty za bilet jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@babskiewyjazdy.pl.
 3. W przypadku, gdy Uczestnik zrezygnuje z udziału w Wydarzeniu w terminie 24 godzin od chwili zapłaty, Uczestnikowi przysługuje zwrot w pełnej wysokości. Za moment zapłaty uznaje się datę i godzinę zaksięgowania na koncie Organizatora.
 4. Organizator zastrzega możliwość odsprzedaży przez Uczestnika udziału w Wydarzeniu innym Osobom zainteresowanym. W przypadkach szczególnych Organizator zastrzega możliwość wsparcia Uczestnika w przypadku konieczności odsprzedaży udziału w Wydarzeniu. Zmiana nie podlega dodatkowym opłatom.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszonych Uczestników:
 1. o konieczności odwołania Wydarzenia Organizator informuje Uczestników telefonicznie lub e-mailem niezwłocznie po powzięciu informacji o konieczności odwołania Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma zwrot pełnej opłaty za udział w Wydarzeniu wniesionej przez Uczestnika na rzecz Organizatora, zgodnie z Cennikiem,
 2. o zmianie terminu Wydarzenia Organizator informuje Uczestników telefonicznie lub e-mailem nie później niż do dnia 28.02.2023. W przypadku zmiany terminu, Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od uczestnictwa w Wydarzeniu w terminie 1 dnia od uzyskania informacji o zmianie terminu i zwrot wpłaconej kwoty w pełnej wysokości.

§ 4 REKLAMACJE, SZKODY

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane:
 2. a)   na piśmie, na adres siedziby Organizatora,
 3. b)   e-mailem: na adres kontakt@babskiewyjazdy.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 5. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 6. Uczestnik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 7. W razie wyrządzenia przez Uczestnika szkody w mieniu lub na osobie, Uczestnik  ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za wyrządzoną szkodę. W razie naprawienia przez Organizatora szkody wyrządzonej przez Uczestnika, Organizator  ma uprawnienie do żądania zwrotu wartości naprawionej szkody oraz zadośćuczynienia.
 8. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika, którego zachowanie utrudnia realizację Wydarzenia lub zagraża bezpieczeństwu trzecich osób. W takim przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Uczestnika kosztów. Wydalony Uczestnik jest zobowiązany do opuszczenia na własny koszt terenu, na którym odbywa się Wydarzenie w terminie 1 godziny od otrzymania informacji o wydaleniu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestnika pozostawione w obiekcie, w którym organizowane jest Wydarzenie.

§ 5 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Miejsce, godzina, czas trwania oraz agenda wydarzenia zostały przedstawione na profilu Facebook https://fb.me/e/A3QpNkrKa Szczegółowy opis Wydarzenia jest podany na: www.babskiewyjazdy.pl 
 2. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia na teren zbiórki/Wydarzenia oraz podpisania listy Uczestników. Przybycie na teren Wydarzenia z opóźnieniem nie skutkuje zmniejszeniem opłat za udział w Wydarzeniu.
 3. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT. W tym celu, należy podać dane przy zakupie w komentarzu lub przesłać e-mailem, nie później niż 7 dni po dokonaniu zakupu biletu: na adres kontakt@babskiewyjazdy.pl dane niezbędne dane takie jak:
 4. a)   nazwa,
 5. b)   adres siedziby,
 6. c)   NIP

§6  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom oraz określenie zasad panujących na terenie wydarzenia. 
 2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca wydarzenia. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy nastąpi kradzież lub pozostawione na terenie wydarzenia rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklaracje składa akceptując regulamin podczas rejestracji. 
 3. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika zajęć. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
  a. Podczas zajęć Uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
  b. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia na sali od razu trenerowi lub Organizatorowi. Użytkowanie sprzętu przez Uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
 4. Niezależnie od powyższego Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania udziału w festiwalu Uczestnikom, którzy w jego ocenie wymagają interwencji medycznej lub opieki w innym zakresie bądź też ze względu na swoje zachowanie stwarzają zagrożenie dla siebie, innych Uczestników Wydarzenia lub przedstawicieli Organizatora bądź osób współpracujących lub pomagających Organizatorowi w realizacji tego Wydarzenia, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia.
 5. Każdy Uczestnik deklaruje, że osobiście odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie obiektu, w którym odbywa się festiwal. W tym szkody fizyczne i materialne, za które deklaruje zadośćuczynić zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
 6. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest traktowane jako akceptację postanowień poniższego regulaminu.
 7. Organizator informuje, że teren festiwalu jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu może być skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa Uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren festiwalu na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami.
 8. Uczestnik wydarzenia jest świadomy możliwości zarażenia się wirusem COVID-19 oraz konsekwencji tego wynikających (pomimo zastosowania wszelkich środków ostrożności).
 9. Organizator lub pracownik eventu ma prawo wyprosić z sali lub odmówić wstępu na sale osobie naruszającej zasady współżycia społecznego i nieprzestrzegającej obostrzeń związanych z bezpieczeństwem w czasie pandemii lub zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
 10.  Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na policję, a sprawca zostanie obciążony kosztami naprawy lub wymiany zniszczonego mienia.
 11. Zakaz wstępu na event dotyczy:
  a) osób wnoszących środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty oraz narzędzia.
  b) osób zachowujących się w sposób agresywny, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie, że mogą na teren obiektu wnosić wspomniane wyżej przedmioty)
 12. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie, bądź rodzice.
 13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie festiwalu powinny:
  a) natychmiast powiadomić Służby porządkowe
  b) unikać paniki
  c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów
  d) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

§ 7 Inne postanowienia regulaminu: 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo festiwalu są zastrzeżone dla Organizatora. 
 2. Organizator WYDARZENIA nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub porzucone na terenie obiektu.
 3. Uczestnik akceptuje w pełni Regulamin obiektu, w którym odbywa się festiwal. Regulamin jest dostępny w hotelu. 
 4. Organizator WYDARZENIA nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem, której kupujący składają zamówienia oraz za wszelkie problemy wynikające z konfiguracji indywidualnej komputerów, przerw w działaniu sieci lub innych niezależnych od Organizatora. 
 5. Organizator WYDARZENIA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w programie wydarzenia. Zmiany mogą dotyczyć lokalizacji wydarzenia, grafiku zajęć oraz listy zaproszonych artystów.
 7. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania eventu, kiedy wystąpi taka konieczność lub nie będzie możliwości przeprowadzenia wydarzenia w sposób bezpieczny dla Uczestników.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za siły wyższe takie jak: pandemie i epidemie, warunki atmosferyczne – m.in. obfite opady deszczu i porywisty wiatr uniemożliwiający prace montażowe scen zgodnie z przepisami BHP, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.babskiewyjazdy.pl oraz w biurze festiwalowym.
 10. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania na stronie www.babskiewyjazdy.pl
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.
 12. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne na stronie internetowej www.babskiewyjazdy.pl 
 13. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym przez Organizatorów jak i osoby zatrudnione w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się, że jest wyłączną własnością Organizatorów lub innych podmiotów, jeśli wynika tak z odrębnej umowy. Wszelka próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Załącznik nr 1

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA WYDARZENIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z  27.04.2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO−informujemy, że:

I Administrator danych

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest spółka cywilna Babskie Wyjazdy, z siedzibą w Łomiankach przy ul. Łąkowej 17e,05-092 Łomianki, NIP: 1182248662

II Kontakt

W zakresie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: kontakt@babskiewyjazdy.pl lub drogą pocztową pod adresem: ul. Łąkowa 17e, 05-092 Łomianki

III Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy od celu dla którego dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej ich przetwarzania.

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO):

 •       Organizacji i zapewnienia uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
 •       wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 •       dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 •       marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 •       innych działań w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wycofania zgody.

IV Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Odbiorcami   podanych   danych   osobowych   mogą   być:   podmioty   z   którymi  Administrator współpracuje  w   celu  organizacji   Wydarzenia   (tj. np.  przewoźnicy,   obiekty  noclegowe,   organizatorzy atrakcji, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.), podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT,   księgowe   itp.)   oraz   inne   podmioty   uprawnione   do   uzyskania   danych   osobowych   na   podstawie przepisów   prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO. Powierzenie danych osobowych klientów Administratora pełnomocnikom zagranicznym z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym następuje po ustaleniu tego z Klientem. Podmioty, którym udostępniane są dane użytkownika, mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Administratora. Ponadto Administrator współpracuje z doradcami, którzy powinni przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator zawiera umowy powierzenia danych z poszczególnymi podmiotami określające warunki korzystania przez nich z danych osobowych.

V Dane osobowe w mediach społecznościowych

Administrator dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Facebook i Youtube. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Administratora, z wyłączeniem informacji zawartych w komentarzach lub wiadomościach prywatnych.

VI Bezpieczeństwo danych

W celu zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora.

VII Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Każda osoba, której dane osobowe posiada Administrator, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest  do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres kontakt@babskiewyjazdy.pl. Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

VIII Profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.